In-even-wicht biedt vitaliteiscoaching voor particulieren en bedrijven

 

Algemene voorwaarden in-even-wicht

Artikel 1: Definities 
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
 
Thea Rietsema (In-even-wicht), vitaliteitsCoach en gewichtsconsulent, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Senior Capital Coach en Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd vitaliteitsCoach, hierna te noemen de vitaliteitsCoach;
Cliënt: 
degene aan wie door de vitaliteitsCoach  advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; 
Arts
de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de vitaliteitsCoach is verwezen;
Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de vitaliteitsCoach wordt uitgeoefend;

Artikel 2: Algemeen
De vitaliteitsCoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De vitaliteitsCoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de vitaliteitsCoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de vitaliteitsCoach gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de vitaliteitsCoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De vitaliteitsCoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de vitaliteitsCoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de vitaliteitsCoach contant te geschieden aan het einde het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst eens per 5 consulten een verzamelfactuur van de betalingen. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de vitaliteitsCoach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien is overeengekomen dat de betaling geschiedt middels een nota en de nota is 30 dagen na factuurdatum niet voldaan, dan is de vitaliteitsCoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaande kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het advies van de vitaliteitsCoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De vitaliteitsCoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de vitaliteitsCoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de vitaliteitsCoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de  vitaliteitsCoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de vitaliteitsCoach nimmer aansprakelijk. De vitaliteitsCoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De vitaliteitsCoach heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Uw gegevens
De vitaliteitsCoach zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen de vitaliteitsCoach en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

ga terug naar vergoeding en tarieven

naar boven